Tematické okruhy ke zkoušce z předmětu FYZIKA II
 1. Kinetická teorie plynů.
 2. Ideální plyn. Stavová rovnice ideálního plynu.
 3. Tlak plynu a jeho souvislost s efektivní rychlostí molekul plynu.
 4. Kinetická energie translačního pohybu molekuly a její souvislost s teplotou plynu.
 5. Maxwellovo rozdělení rychlostí molekul.
 6. Termodynamika.
 7. Vnitřní a vnější stavové veličiny. Dějové veličiny.
 8. Rovnovážný termodynamický stav. Termodynamická teplota. Měření teploty.
 9. Mezinárodní teplotní stupnice 1990. Definice Kelvinova stupně. Definice Celsiovy stupnice.
 10. Teplo. Tepelná kapacita. Tepelná kapacita při stálém tlaku a objemu.
 11. Práce plynu.
 12. První zákon termodynamiky.
 13. Vnitřní energie. Ekvipartiční teorém. Vnitřní energie ideálního plynu.
 14. Molární tepelná kapacita ideálního plynu při stálém objemu. Molární tepelná kapacita ideálního plynu při stálém tlaku.
 15. První věta termodynamická pro ideální plyn. Mayerův vztah pro ideální plyn. Poissonův koeficient.
 16. Vratné děje. Nevratné děje. Postulát entropie. Makroskopická definice entropie. Změna entropie pro nevratný proces. Změna entropie v ideálním plynu. Mikroskopická (statistická) definice entropie. Boltzmannova rovnice.
 17. Druhý zákon termodynamiky.
 18. Tepelné stroje. Tepelné stroje s přímým cyklem. Tepelné motory. Tepelné stroje s inverzním cyklem. Carnotův motor. Carnotův cyklus. Práce a entropie v jednom cyklu. Účinnost motoru. Zavedení termodynamické termodynamické teploty pomocí účinnosti Carnotova motoru.
 19. Třetí zákon termodynamiky.
 20. Harmonické kmity a jejich analogie. Netlumené kmity. Parabolická potenciálová jáma. Pohybová rovnice netlumených kmitů, její obecné řešení.
 21. Tlumené kmity. Odporová síla. Pohybová rovnice tlumených kmitů.
 22. Obecné řešení pohybové rovnice pro případ malého útlumu. Logaritmický dekrement útlumu. Obecné řešení pohybové rovnice pro případ kritického útlumu. Obecné řešení pohybové rovnice pro případ silného útlumu.
 23. Vynucené kmity.Pohybová rovnice vynucených kmitů, její obecné řešení. Rezonance amplitudy. Rezonanční křivka. Rezonanční úhlová frekvence. Rezonance energie. Rezonanční křivka energie. Disipovaný výkon. Činitel jakosti.
 24. Vlny. Rozdělení vln. Mechanické vlny. Elektromagnetické vlny. Vlny hmoty. Příčné vlny. Podélné vlny. Vlnová rovnice a její obecné řešení.
 25. Postupné vlnění. Sinusová vlna. Vlnová délka. perioda kmitů. Rychlost postupné vlny. Fázová rychlost. Princip superpozice.
 26. Stojaté vlny. Poloha kmiten a uzlů. Odraz na pevném konci. Odraz na volném konci. Vlastní kmity. Vlastní frekvence. Vlastní frekvence pro strunu upevněnou na obou koncích.
 27. Disperze. Disperzní vztah. Disperzní vztah a fázová rychlost v nedisperzním prostředí. Disperzní vztah a fázová rychlost v slabě disperzním prostředí. Grupová rychlost. Normální disperze. Anomální disperze.
 28. Huygensův princip.
 29. Dopplerův jev a jeho využití. Dopplerův jev pro pohyblivý zdroj. Dopplerův jev pro pohyblivý přijímač.
 30. Pohyb zdroje nadzvukovou rychlostí. Machův kužel. Machovo číslo.
 31. Zvuk. Akustická výchylka. Akustický tlak. Impedanční vztah. Akustický tlak. Hladinové vyjádření akustických veličin. Hladina akustického tlaku. Hladina akustické intenzity. Křivky stejné hlasitosti. Sluchové pole.
 32. Elektromagnetické vlny. Maxwellova duha.
 33. Integrální tvar Maxwellových rovnic. Gaussova věta. Stokesova věta. Diferenciální tvar Maxwellových rovnic.
 34. Diferenciální tvar Maxwellových rovnic ve vakuu.
 35. Vlnová rovnice pro elektrickou intenzitu a magnetickou indukci.
 36. Postupná vlna pro elektrickou intenzitu a magnetickou indukci.
 37. Podíl amplitud elektrické a magnetické složky v postupné elmg. vlně. Elektrická složka je kolmá k magnetické.
 38. Přenos energie elektromagnetickou vlnou. Poyntigův vektor.
 39. Speciální teorie relativity. Einsteinův princip relativity. Princip stálosti rychlosti světla.
 40. Lorentzova transformace. Důsledky Lorentzových transformací. Relativita současnosti a soumístnosti. Dilatace času. Využití dilatace času. Kontrakce délek.
 41. Relativistická hybnost. Relativistická hmotnost. Kinetická energie. Celková energie.
 42. Obecná teorie relativity. Obecný princip relativity. Einsteinův princip ekvivalence. Pojetí gravitace v OTR. Metrický tenzor. Einsteinova rovnice pro gravitační pole. Důsledky OTR.
 43. Kvantová fyzika.
 44. Foton. Energie a hybnost fotonu.
 45. De-Broghlieho vlna, De-Broghlieho vlnová délka. Vlnově-částicový dualismus. Experimenty, povrzující vlnový charakter částic.
 46. Vlnová funkce a její interpretace.
 47. Časová nerelativistická Shroedingerova rovnice.
 48. Bezčasová Schroedingerova rovnice.
 49. Heisenbergův princip neurčitosti.
 50. Tunelový jev. Koeficient průchodu. Aplikace tunelového jevu.