Fyzika 2 pro EEM, zimní semestr 2016

Číslo
úlohy
Název úlohy Návod
0 Měření objemu tuhých těles přímou metodou
1 Fraunhoferův ohyb světla na štěrbině a mřížce
2 Měření teplotního součinitele délkové roztažnosti
3 Absorpce ionizujícího záření v materiálech
4 Měření na Peltierově článku
5 Měření Dopplerova jevu
6 Měření charakteristik palivového článku
7 Studium fotoefektu a stanovení Planckovy konstanty
8 Studium mechanických kmitů - Pohlovo kyvadlo
9 Stanovení tíhového zrychlení reverzním kyvadlem
10 Měření rychlosti zvuku sonarovou metodou