Tematické okruhy ke zkoušce z předmětu FYZIKA I
 1. Integrační tendendce ve fyzice
 2. Soustavy fyzikálních jednotek. Soustava jednotek SI. Zavedení jednotky času, délky a hmotnosti.
 3. Mechanika a její dělení. Newtonovský čas a prostor. Einsteinovský časoprostor.
 4. Kinematika hmotného bodu, dráha, rychlost, zrychlení, tečné a normálové zrychlení
 5. Kruhový pohyb, jeho vektorový popis. Úhlová rychlost a úhlové zrychlení. Souvislost úhlové a translační rychlosti. Rozklad zrychlení na tečnou a normálovou složku pro kruhový pohyb
 6. Klasifikace pohybů. Pohyb přímočarý. Pohyb rovnoměrně zrychlený. Pohyb nerovnoměrný. Skládání pohybů, vrh kolmý vzhůru, vrh šikmý.
 7. Dynamika. Čtyři základní typy interakcí.
 8. Newtonovy zákony, hybnost, pohybová rovnice, inerciální vztažná soustava.
 9. Translační pohyb v neinerciální vztažné soustavě. Rotační pohyb v neinerciální soustavě. Síly pravé a zdánlivé (fiktivní).
 10. Pohyb na povrchu Země. Tíhové pole. Působící síly. Eulerova síla. Odstředivá síla. Coriolisova síla.
 11. Impuls síly. Práce. Souvislost práce a kinetické energie. Výkon.
 12. Konzervativní silové pole. Potenciální energie v konzervativním poli. Zachování mechanické energie v konzervativním poli. Homogenní pole, pole centrálních sil.
 13. Soustava částic, síly vnitřní, vnější, izolovaná soustava, stupeň volnosti.
 14. První věta impulsová pro soustavu částic. Zákon zachování hybnosti v izolované soustavě.
 15. Hmotný střed soustavy hmotných bodů, soustava hmotného středu. Hybnost soustavy částic v těžišťové soustavě. Pohybová rovnice hmotného středu.
 16. Moment síly a moment hybnosti vzhledem k bodu.
 17. Druhá věta impulsová pro soustavu částic. Zákon zachování momentu hybnosti v izolované soustavě.
 18. Kinetická energie soustavy částic
 19. Tuhé těleso, skládání sil. Těžiště tuhého tělesa.
 20. Kinetická energie rotačního pohybu tuhého tělesa, moment setrvačnosti vzhledem k ose. Celková kinetická energie tuhého tělesa.
 21. Steinerova věta
 22. Moment síly vzhledem k ose, moment hybnosti vzhledem k ose,
 23. První a druhá věta impulsová pro tuhé těleso. Pohybová rovnice pro otáčení tuhého tělesa kolem pevné osy
 24. Harmonické kmity a jejich analogie. Netlumené kmity. Parabolická potenciálová jáma. Pohybová rovnice netlumených kmitů, obecné řešení, řešení s počátečními podmínkami.
 25. Tlumené kmity. Odporová síla. Pohybová rovnice tlumených kmitů. Malý, kritický a silný útlum.
 26. Pohybová rovnice tlumených kmitů s malým útlumem, obecné řešení, řešení s počátečními podmínkami. Logaritmický dekrement útlumu.
 27. Pohybová rovnice tlumených kmitů s kritickým útlumem, obecné řešení, řešení s počátečními podmínkami.
 28. Pohybová rovnice tlumených kmitů se silným útlumem, obecné řešení, řešení s počátečními podmínkami.
 29. Síly tření a jejich rozdělení. Amontonův zákon.
 30. Gravitační pole. Newtonův gravitační zákon. Slupkový teorém. Intenzita gravitačního pole. Potenciální energie tělesa v gravitačním poli. Úniková rychlost.
 31. Nebeská mechanika. Ptolemaiův model Sluneční soustavy. Znění Keplerových zákonů. Plošná rychlost. Odvození druhého Keplerova zákona. Odvození třetího Keplerova zákona pro kruhovou dráhu.
 32. Elektrický náboj a jeho základní vlastnosti. Elektrostatické pole. Coulombův zákon, princip superpozice. Vektor intenzity elektrického pole.
 33. Vektor elektrické intenzity pro soustavu bodových nábojů. Siločáry elektrického pole.
 34. Průmyslové aplikace elektrostatických interakcí.
 35. Potenciál elektrostatického pole soustavy bodových nábojů. Souvislost potenciálu elektrostatického pole soustavy bodových nábojů s jeho intenzitou. Práce v elektrostatickém poli.
 36. Tok intenzity elektrostatického pole. Gaussův zákon elektrostatiky ve vakuu v integrálním tavru. Odvození Gaussova zákona elektrostatiky ve vakuu pro kulovou plochu.
 37. Vodič v elektrostatickém poli. Elektrostatická indukce. Směr elektrické intenzity na povrchu vodiče. Faradayova klec.
 38. Elektrický dipól. Elektrický dipólový moment. Pohyb elektrického dipólu ve vnějším homogenním a nehomogenním elektrickém poli. Síla působící na elektrický dipól ve vnějším elektrickém poli. Moment síly působící na elektrický dipól ve vnějším elektrickém poli. Princip ohřevu v mikrovlnném poli.
 39. Elektrické pole v dielektriku, vázané náboje. vektor elektrické polarizace. Souvislost vektoru elektrické polarizace s plošnou hustotou vázaného náboje.
 40. Gaussův zákon pro elektrické pole v dielektriku v integrálním tvaru. Vektor elektrické indukce.
 41. Hustota energie elektrického pole v deskovém kondenzátoru. Hustota energie elektrického pole ve vakuu a v dielektriku. Energie elektrického pole.
 42. Elektrický proud. Okamžitý proud. Vektor hustoty elektrického proudu. Proudová čára. Proudová trubice.
 43. Rozdělení eletrických proudů. Volný, vázaný a posuvný (Maxwellův) proud. Kondukční a konvekční proud. Polarizační a magnetizační proud. Proudová hustota pro volné proudy
 44. Zákon zachování elektrického náboje, rovnice kontinuity v integrálním tvaru, 1. Kirchhoffovo pravidlo
 45. Ohmův zákon v integrálním tvaru, elektromotorické napětí
 46. 2. Kirchhoffovo pravidlo
 47. Jouleův zákon v integrálním tvaru
 48. Stacionární magnetické pole, Lorentzova síla
 49. Vektor magnetické indukce, magnetické indukční čáry
 50. Biotův-Savartův-Laplaceův zákon
 51. Ampérův zákon pro magnetické pole ve vakuu
 52. Síla působící na proudovodič v magnetickém poli
 53. Magnetický indukční tok
 54. Magnetický dipól, magnetický dipólový moment
 55. Magnetické pole v látkovém prostředí, vektor intenzity magnetického pole, vektory magnetizace a magnetické polarizace, Ampérův zákon pro magnetické pole v magnetiku
 56. Faradayův zákon elektromagnetické indukce, indukované elektromotorické napětí
 57. Vlastní a vzájemná indukčnost, statická a dynamická definice
 58. Energie magnetického pole, hustota energie magnetického pole
 59. Elektromagnetické pole (nestacionární, kvazistacionární), Maxwellův posuvný proud Maxwellovy rovnice v integrálním tvaru
 60. Energie elektromagnetického pole