Fyzika 1 (B1B02FY1)

Číslo
úlohy
Název úlohy Referát Návod
0 Měření objemu tuhých těles
1 II. Newtonův pohybový zákon
2 Stanovení tíhového zrychlení reverzním kyvadlem
3 Studium mechanických kmitů - Pohlovo kyvadlo
4 Měření viskozity kapalin Stokesovou metodou
5 Spřažená kyvadla
6 Určení modulu pružnosti ve smyku dynamickou metodou
a stanovení momentu setrvačnosti
7 Měření elektrostatického pole na modelech
8 Stanovení Youngova modulu
9 Stanovení měrného náboje elektronu
10 Měření magnetických polí