Ekologie a ekotechnika (A0B02EKE, A0M02EKE)

doc. Ing. Rudolf Bálek, CSc.

doc. Ing. Zdeněk Staněk, CSc.Anotace

Pozornost je věnována zejména přírodním a fyzikálním složkám životního prostředí např. půdě, vodě, slunečnímu záření, mechanickým, elektrickým, magnetickým polím, excitovaným a ionizovaným částicím a odpadům. Probírají se měřicí systémy, metody měření a senzory environmentálních veličin. V laboratořích dochází k praktickému procvičení řady těchto měřicích metod.

Osnova přednášek

 1. Stav ŽP ve světě a v ČR.
 2. Toxické látky v ŽP. Hodnocení a monitoring.
 3. Ekosystémy. Biodiverzita. Monitoring.
 4. Obnovitelné a neobnovitelné zdroje energie. Hodnocení vlivu na ŽP.
 5. Klima. Klimatické změny. Monitoring.
 6. Znečištění ovzduší. Měření. Monitoring.
 7. Bezpečnost potravin. Voda. Půda. Likvidace znečištění. Měření a monitoring.
 8. Odpady. Nízkoodpadové technologie. Měření na skládkách a monitoring.
 9. Mechanická pole: Zvuk. Hluk. Infrazvuk. Vibrace. Měření a sensory.
 10. Elektrická a magnetická pole. Měření a sensory.
 11. Teplo. Tepelná pohoda. Měřicí a monitorovací systémy.
 12. Světlo. Fyziologie zraku. Světelná pohoda. Měřicí metody a senzory.
 13. Excitované částice. Ionizující záření. Měření a monitoring. Jaderná energetika.
 14. Env. projekty. Progn. modely. Databáze a informační systémy. Zápočtový test.

Osnova cvičení

 1. Polarografická měření - PDF
 2. Měření hluku - PDF
 3. Měření kouřových plynů - PDF
 4. Měření elektrostatických polí reziduálních nábojů - PDF
 5. Měření rozptylových magnetických polí průmyslového kmitočtu - PDF
 6. Měření prostorových variací deklinace GMP- PDF
 7. Měření skleníkového jevu - PDF
 8. Měření intenzity osvětlení - PDF
 9. Měření indukovaných tělových proudů osob - PDF
 10. Měření struktury a zvrstvení na skládkách - PDF
 11. Měření hustoty tepelného toku z povrchu skládek - PDF
 12. Demonstrace vlivu polarizace slunečního světla na prostředí - PDF

Různé

Literatura

 1. Bálek, R., Staněk, Z.: Texty přednášek.
 2. Haberle G.:Technika Životního prostředí pro školu i praxi. Europa - Sobotáles cz, Praha 2003
 3. Göpel, W.: Sensors. Vol. 1-9. VCH Weinheim, N.Y., Basel, Cambridge /FRG/ 1989
 4. Miller, G.T.,Spoolman S.: Living in the Environment 18e. ISBN-13: 9781285197210 ISBN-10: 1285197216, 2015
 5. Wright R.T., Boorse D.: Environmental Science: Toward a Sustainable Future, ISBN 0321811291 (ISBN13: 9780321811295). 2014
 6. Global Environmental Outlook, GEO4, Environment for Development. UNEP, 2007.
 7. Europe's environment - The fourth assessment.
 8. Zpráva o životním prostředí ČR v roce 2014, MŽPČR.