Studijní předpisy

Studijní a zkušební řád ČVUT

Změny v SZŘ ČVUT platné pro doktorské studium

Disciplinární řád pro studenty ČVUT

Předpis pro provádění studijních programů na FEL (od 26. 2. 2007)

Předpis pro provádění studijních programů na FEL (úprava 2012)

Předpis pro provádění studijních programů na FEL (změny pro doktorské studium)

Předpis pro provádění studijních programů na FEL (původní znění do 26. 2. 2007)

Metodický pokyn č. 1/2009 - O dodržování etických principů při přípravě vysokoškolských závěrečných prací

Směrnice děkana pro přijímací řízení v doktorském studijním programu

Směrnice děkana pro ohodnocení publikační činnosti kredity v doktorském studiu na ČVUT FEL

Směrnice děkana pro provádění odborné rozpravy v doktorském studiu

Směrnice děkana pro státní doktorské zkoušky (SDZ) na FEL

Směrnice děkana pro obhajoby disertačních prací na FEL pdf předchozí směrnice

Směrnice děkana, kterou se stanoví závazně používané formuláře pro evidenci v doktorském studiu na FEL

Zásady vědecké a publikační činnosti na FEL (VR FEL)

Formuláře

Návrh rámcového tématu disertační práce

Podklady pro ustanovení školitelem Vědeckou radou

Návrh ORO na zvýšení počtu doktorandů školitele

Individuální studijní plán doktoranda

Výsledky zkoušek a hodnocení doktoranda

Přihláška ke státní doktorské zkoušce

Přihláška k odborné rozpravě

Protokol z rozpravy nad odbornou studií